CÁC KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP – CPO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, Học viên cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau: III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO …

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP – CPO Xem thêm »

GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP – CMO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: (Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp). II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình này sẽ trang …

GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP – CMO Xem thêm »

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP – CCO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, Học viên cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau: III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO …

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP – CCO Xem thêm »

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP – CFO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, người học cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau: III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO …

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP – CFO Xem thêm »

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP – CEO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ Những yếu tố để Học viên có thể tham dự chương trình này một cách thành công: III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho …

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP – CEO Xem thêm »

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US