QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC THEO KPI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Tầm quan trọng của quản trị theo kết quả công việc (Performance management)
 • Các rào cản về quản trị theo mục tiêu
 • Vai trò của người quản lý trong quản trị theo mục tiêu công việc
 • Vai trò của nhân viên trong quản trị theo mục tiêu
 • Khái niệm quản trị Key Performance Indicator (KPI)
  • Chỉ số xác định kết quả công việc
  • Xây dựng KPIs từ mục tiêu công việc
  • Bài tập thực hành thực tế
 • Phân tích lợi ích của việc quản trị theo KPIs
 • Bản chất của quản trị mục tiêu công việc
 • Điều kiện có thể quản lý theo KPIs
 • Phân tích mô hình quản trị toàn diện theo 4 khía cạnh của BSC
  • Bài tập ứng dụng
 • Tạo sự liên kết từ chiến lược đến các mục tiêu công việc theo các cấp
  • Quy trình triển khai BSC
 • Phân tích yếu tố tác động và yếu tố kết quả
  • Yếu tố tác động
  • Yếu tố kết quả
 • Phân tích KPIs của bộ phận
  • Xây dựng danh mục các kết quả công việc (Bài tập)
  • Xác định các mốc thời gia đánh giá
  • Xây dựng các mục tiêu cụ thể (Bài tập)
 • Hoàn thành khung KPIs
  • Xây dựng mục tiêu
  • Định nghĩa về đo lường kết quả công việc
  • Thiết kế các chỉ số đánh giá (Bài tập)
   • Chỉ số cứng
   • Chỉ số mềm
  • Xác định thông tin và data để đánh giá và đo lường (Bài tập)
  • Xác định phương pháp đo và báo cáo (Bài tập)
  • Động não về các chương trình hành động
  • Quan hệ nhân quả
  • Liên kết giữa các hoạt động công việc và kết quả cần đạt được
  • Quy trình kiểm soát
 • Hoạt động phân tích cụ thể các case study
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US