KỸ NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN

 1. LÝ THUYẾT

Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro an toàn trong nhà máy điện.

 1. Các khái niệm về rủi ro
  1. Mối nguy là gì?
  2. Các mối nguy phổ biến
  3. Phân loại mối nguy
  4. Mối nguy ẩn
  5. Line of fire
  6. Cảnh báo mối nguy
  7. Sự cố, tai nạn, cận nguy
  8. Rủi ro là gì?
   • Sự kiện nguy hiểm là gì?
   • Khả năng (L) xảy ra là gì?
   • Cách tính L theo ma trận
   • Hậu quả (C) xảy ra là gì?
  9. Cách tính C theo ma trận
   • Đánh giá R bằng ma trận 5
   • Đánh giá mức độ rủi ro?
   • Ví dụ về các mức Risk
 2. Nhận diện mối nguy, rủi ro
  1. Khái niệm
  2. Nguyên nhân tai nạn
  3. Tìm mối nguy ở đâu
 3. Đánh giá rủi ro
  1. Tính rủi ro
  2. So sánh với rủi ro cho phép
  3. Các chiến lược xử lý rủi ro
 4. Kiểm soát rủi ro
  1. Các khái niệm liên quan KSRR
  2. Các cách giảm rủi ro
  3. Rủi ro tồn lưu (dư)
  4. Rủi ro chấp nhận – ALARP
  5. Các biện pháp KSRR
  6. Cách tính điểm RLC mới
 5. Các mô hình quản lý rủi ro
  1. hình đánh giá quản rủi ro
  2. Stop, think, act
  3. Zero accident program
  4. Safety first
  5. Safety management model
  6. Phân tích Bowtie
  7. Swiss cheese model
 6. Giám sát, báo cáo
  1. Kỹ năng giám sát
  2. Kỹ năng báo cáo
 7. Đo lường hiệu quả quản lý rủi ro
 8. Điều tra tai nạn
 9. Văn hóa an toàn
 10. Lãnh đạo và quản lý rủi ro

     II. THỰC HÀNH:

Mục đích: Giúp Học viên thực hành được các kỹ năng quản trị rủi ro an toàn trong Nhà máy điện.

 1. Thực hành việc đánh giá rủi ro an toàn tại phân xưởng, nhà máy điện
 2. Thực hành công tác quản lý rủi ro

       III. THẢO LUẬN

       IV. LÀM BÀI THI KẾT THÚC

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US