KỸ NĂNG QUẢN LÝ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý
  • Mô tả vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của người quản lý
  • Năng lực yêu cầu của người quản lý
 • Khác biệt căn bản giữa vai trò lãnh đạo và vai trò quản lý
  • Xác định khác biệt về hành vi và kỹ năng thuộc quản lý và lãnh đạo
 • Phân tích các loại tính cách quản lý
  • Các loại tính cách và sự tác động đến kết quả công việc và mức độ năng động của đội ngũ
 • Kỹ năng giao tiếp cần thiết cho người quản lý
  • Kỹ năng trình bày/ truyền đạt
  • Kỹ năng lắng nghe
  • Kỹ năng đặt câu hỏi
  • Giao tiếp qua ngôn ngữ hành vi
  • Nguyên tắc 3V, KISS, SMART, 5W-1H trong giao tiếp
 • Quản trị thành tích (Performance management)
  • Nguyên tắc quản trị thành tích công việc
  • Quản trị công việc theo mục tiêu
  • Tìm hiểu quản trị công việc theo BSC và KPI
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc
  • Thiết lập mục tiêu SMARTER cho cá nhân và cho nhóm
  • Phương pháp lập kế hoạch
  • Tổ chức thực hiện công việc
  • Tuyển dụng/chọn nhân viên
  • Quản trị rủi ro và sự thay đổi trong thực hiện công việc
  • Kiểm soát công việc
 • Tạo động lực cho nhân viên
  • Tạo cảm hứng cho nhân viên trong công việc
  • Tìm hiểu nhu cầu và đáp ứng các nhu cầu để tạo động lực làm việc cho nhân viên
  • Các loại nhu cầu
  • Các hành động người quản lý có thể tạo động lực cho nhân viên
  • Tạo động lực cho nhân viên là nhiệm vụ chứ không phải là sự ban ơn!
  • Xây dựng môi trường làm việc nhiệt huyết và nhiều cảm hứng làm việc
 • Giao việc và trao quyền cho nhân viên
  • Các kỹ thuật giao việc thành công
  • Thực hiện trao quyền hiệu quả
  • Yếu tố thành công: Kiểm soát và cho phản hồi
 • Thực hiện hướng dẫn công việc cho nhân viên (Coaching)
  • Ý nghĩa của coaching trong quản lý
  • Mô hình coaching GROW
  • Thực hành
 • Phát triển trí tuệ cảm xúc trong quản lý
  • Khái niệm trí tuệ cảm xúc
  • Các nguyên tắc về trí tuệ cảm xúc và cách ứng dụng
  • Thực tập để thành công
 • Hiểu và duy trì sự năng động của nhóm
  • Sự khác biệt về tính cách của các thành viên trong nhóm
  • Tính cách và sự phù hợp với vai trò khác nhau trong nhóm
  • Tôn trọng sự khác biệt để duy trì tính năng động của nhóm
  • Phân tích video
 • Quản trị các trường hợp thành tích vượt trội và kết quả tồi
  • Phát triển tài năng
  • Thực hiện kỷ luật thành công
 • Thực hiện đánh giá kết quả công việc
  • Tránh sự cảm tính và chủ quan trong đánh giá nhân viên và kết quả công việc
  • Đánh giá theo Metrics
 • Thực hiện họp hiệu quả
  • Quyết định họp khi cần thiết
  • Sử dụng nhiều hình thức trao đổi công việc thay thế họp
  • Các nguyên tắc tổ chức họp hiệu quả
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US