KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I. LÝ THUYẾT:
Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc ở đơn vị.

1. Chẩn bệnh tổ chức
2. Thế nào là quản lý hiệu quả, hiệu suất?
3. Chu trình xử lý công việc PDCA.
4. Kỹ năng lập kế hoạch với 5W1H2C5MEI
5. Ma trận công việc RACI
6. Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc
7. Kỹ năng báo cáo HORENSO

II. THỰC HÀNH:
Mục đích: Giúp Học viên thực hành được các kỹ năng cần thiết về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc ở đơn vị.

1. Thực hành Quy trình Công việc với Ma trận RACI
2. Thực hành quản lý qua 5W1H2C5MEI
3. Thực hành việc tổ chức thực hiện công việc
4. Thực hành báo cáo HORENSO

IIII. THẢO LUẬN

IV. LÀM BÀI THI KẾT THÚC

 

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US