KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Gia tăng sự tự nhận thức về tầm quan trọng của giao tiếp

 • Xem xét các kiểu hành vi khác nhau trong giao tiếp (Children- Parent- Adult)
 • Giao tiếp hiệu quả để thành công qua người khác
 • Tâm lý trong giao tiếp giữa con người (Communication filters)
 • Giao tiếp tích cực động viên người khác (Non violent/ positive communication)

2. Giao tiếp giữa cá nhân với nhau

 • Tầm quan trọng của giao tiếp giữa các nhân với nhau
 • Những cản trở trong giao tiếp
 • Cải thiện kỹ năng lắng nghe và kỹ thuật đặt câu hỏi
 • Tránh sự không rõ ràng và hiểu nhầm
 • Sử dụng ngôn ngữ cơ thể
 • Giao tiếp trực tiếp giữa hai người, không chính thức và ở buổi họp
 • Sử dụng kỹ năng của mình để đàm phán với người khác

3. Xây dựng năng lực làm việc trong nhóm hiệu quả

 • Sự năng động của nhóm làm việc thành công
 • Rèn luyện một nhóm làm việc tích cực, hợp tác từ một nhóm hay giữa các cá nhân
 • Vai trò của nhóm làm việc và ảnh hưỡng của nhóm đến công việc
 • Xây dựng một tinh thần mạnh cho nhóm làm việc
 • Khai thác sức mạnh của các thành viên trong nhóm để có được một nhóm làm việc hiệu quả
 • Các học thuyết về lãnh đạo (Leadership without position)

4. Làm việc thành công với người khác

 • Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ trong một nhóm hay một phòng ban (Build rapport & relationship)
 • Có được ảnh hưỡng – làm cho đồng nghiệp muốn làm việc với mình
 • Tiếp cận tự tin và thuyết phục với cấp lãnh đạo
 • Đóng góp vào quy trình ra quyết định của nhóm
 • Sáng tạo khi ra quyết định

5. Đối phó với những hoàn cảnh khó khăn trong giao tiếp

 • Đối phó với mâu thuẫn – giữa các đồng nghiệp, với cấp trên và khách hàng
 • Duy trì kỷ luật
 • Nói về quyền, cảm xúc và lòng tự trọng của người khác
 • Tối thiểu hoá mâu thuẩn – chuyển đổi tình trạng tiêu cực thành tình trạng tích cực
 • Truyền đạt thông tin khó khăn hay mang tích chất cá nhân
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US