KỸ NĂNG GIAO TIẾP GÂY ẢNH HƯỞNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Nền tảng về kỹ năng giao tiếp căn bản
  • Mô hình giao tiếp hiệu quả
  • 3 V trong giao tiếp thành công
  • Các nguyên tắc giao tiếp: CUA, KISS, 5W-1H
  • Năng lực cần thiết của người giao tiếp thành công
 • Tổng quan về giao tiếp tạo ảnh hưởng
  • Các đối tượng cần gây ảnh hưởng trong giao tiếp
  • Tìm hiểu về tính cách của từng nhóm đối tượng giao tiếp để có thể gây ảnh hưởng
  • Khi nào cần giao tiếp tạo ảnh hưởng
   • Trong lãnh đạo
   • Trong đàm phán
   • Trong quản lý sự thay đổi
   • Trong quan hệ làm việc cùng nhau
   • Trong giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng truyền đạt thuyết phục
  • Kỹ năng lắng nghe chủ động có chủ đích
  • Kỹ năng sử dụng câu hỏi trong giao tiếp
  • Từ 3 V căn bản đến 3 V có tính thuyết phục cao
 • Các yếu tố giúp gây ảnh hưởng trong giao tiếp
  • Thái độ giao tiếp chuyên nghiệp
  • Xây dựng năng lực và power trong giao tiếp
  • Tạo sự kết nối trong giao tiếp
  • Xây dựng thương hiệu và uy tín cá nhân để nâng cao giá trị giao tiếp
  • Tập trung vào mục tiêu giao tiếp
 • Giao tiếp quyết đoán (Assertive)
  • Xác định giá trị và quyền của mình với đối tượng giao tiếp (value & right)
  • Xác định điều muốn đạt được và tìm cách để người đối diện cần thoả mãn
  • Thể hiện sự không bằng lòng một cách chuyên nghiệp
  • Đón nhận sự phê bình một cách đúng đắn
  • Kỹ năng nói ‘không’ khi cần thiết
  • Các kỹ thuật giao tiếp quyết đoán
 • Các mấu chốt tạo ảnh hưởng và thuyết phục
  • Nắm vững điều mình muốn đạt được trong giao tiếp
  • Hiểu và cảm đối phương
  • Lắng nghe đối phương
  • Hướng tới 2 bên đều thắng
  • Lập kế hoạch trước khi có thể
  • Tập trung nhưng linh hoạt
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US