KỸ NĂNG GIÁM SÁT

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Nền tảng về kỹ năng quản lý dành cho Giám sát
  • Hiểu rõ vai trò của Giám sát
  • 3 lĩnh vực quản lý của người Giám sát  Công việc của người Giám sát
  • Quy trình quản lý mang tính hệ thống
  • Năng lực cần thiết của người Giám sát
 • Phân biệt khái niệm Quản lý (Management) và Lãnh đạo (Leadership) dành cho cấp độ Giám sát
  • Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo
  • Các phong cách lãnh đạo theo tình huống dành cho cấp độ Giám sát
  • Hiểu phong cách của chính mình
  • Thay đổi phong cách theo tình huống
  • Thực tập
  • Kinh nghiệm thực tế & Xử lý các tình huống thực tế
 • Lập kế hoạch và giao việc
  • Quy trình lập kế hoạch
  • Bài tập Pha cà phê
  • Kiến thức căn bản của quản lý công việc của phòng
  • Các điều kiện để giao việc thành công
  • Các vấn đề xảy ra khi giao việc và giải pháp hạn chế
 • Giao tiếp hiệu quả: Công cụ thành công của Giám sát
  • Các nguyên tắc căn bản trong giao tiếp
  • Game thực hành
  • Mô hình hành vi giao tiếp
  • Trình bày hiệu quả dành cho cấp quản lý
 • Hướng dẫn công việc cho nhân viên (Coaching)
  • Coaching nhân viên trong thực tế công việc
  • Mô hình coaching hiệu quả
  • Role-play
  • Kỹ năng đánh giá/ nhận xét
  • Kỹ năng đặt vấn đề và hỏi
  • Kỹ năng hướng dẫn
  • Kỹ năng cho phản hồi
  • Đối phó với những người làm việc kém
  • Thực hành
 • Kỹ năng quản lý nhóm
  • Các yếu tố tạo nên nhóm làm việc hiệu quả
  • Phân tích mô hình GRIP
   • Goals: Đặt mục tiêu
   • Roles: Làm rõ vai trò
   • Interpersonal: Giao tiếp tương tác
   • Procedures: Duy trình sự ý thức về quy trình với nhân viên
  • Các kỹ năng cần thiết để dẫn dắt nhóm thành công
  • Game thực hành
  • Duy trì giao tiếp thành công trong nhóm

        II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Thuyết giảng lý thuyết để học viên nắm các mô hình và nguyên tắc quản lý dành cho Giám sát
 • Học viên thực tập các kỹ năng căn bản dành cho Giám Sát trên lớp qua các kỹ thuật: Role-play, Games mô phỏng, bài tập tương tác trong nhóm, thảo luận
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US