LIÊN HỆ

TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN BẰNG CẤP

VEA chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo khoa học, tham quan học hỏi kinh nghiệm và cung cấp nhân lực cao cấp cho những nhà quản lý/doanh nghiệp.

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Đã được kiểm định bởi ASIC

IBSS là viện đào tạo đại học và sau đại học tại Đan Mạch, được ASIC công nhận là hệ thống giáo dục đáng tin cậy và chất lượng (ASIC là một cơ quan có trụ sở tại Anh Quốc và được Chính phủ Vương Quốc Anh chỉ định)

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US